ระบบเอกสาร COVID 19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ค้นหา

สถานการณ์ -> สถานการณ์พื้นที่เสี่ยง

สถานการณ์ -> สถานการณ์แนวโน้ม

สถานการณ์ -> สถานการณ์รายเคส

ไม่มีข้อมูล

ข้อสั่งการ -> กระทรวง สธ

มาตรการ/แนวทาง -> แนวทางเฝ้าระวัง/ป้องกัน/สอบสวนโรค (นิยาม PUI)

กฎหมาย COVID 19 -> พรก. ฉุกเฉิน

ประชุม -> ประชุม EOC จังหวัด

ไม่มีข้อมูล

ประชุม -> ประชุม EOC สสจ. อต

ไม่มีข้อมูล

ประชุม -> ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ไม่มีข้อมูล

ประชุม -> ประชุม Conference

ไม่มีข้อมูล

แบบฟอร์มต่างๆ -> แบบฟอร์ม ICS

แผนและซ้อมแผน -> แผนและซ้อมแผน

1 เมษายน 2563 15:40:20 ลับแล.pdf
1 เมษายน 2563 15:39:46 รพ.อต.pdf
1 เมษายน 2563 15:39:46 บ้านโคก_1.pdf
อ่านหนังสือเพิ่มเติม

เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ -> เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการต่างๆ -> หนังสือเข้า

ไม่มีข้อมูล