ระบบการติดตามรายงานการประชุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางการประชุม

ลำดับที่ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประชุม สถานที่ กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
/ผู้ที่รับหมอบหมาย
วันที่ครบกำหนด เอกสารรายงานการประชุม วันที่รายงานการประชุม ผู้รับผิดชอบ สถานะรายงานประชุม หมายเหตุ/อ้างอิง D_UPDATE
เริ่ม ถึง
6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด 6 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 13 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 นายสมถวิล แพรขาว ดำเนินการแล้ว 2020-08-17 17:04:28
3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสป. 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 โรงแรมทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานนิติการ 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร ดำเนินการแล้ว บันทึกข้อความ ที่ อต 0032.005/81 ลว 15 กย 63 2020-07-23 10:41:03
1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมกัญชาทางการแพทย์ และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 23 กรกฏาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 30 กรกฏาคม 2563 นางสาวภัทรนัน ไทยดี ดำเนินการแล้ว ตามบันทึก อต 0032.006/739 ลว 6 สค 63 หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมด้วย 2020-07-21 14:11:28
4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 อบรมโครงการ Palliative Care For Community Nurse อบรมฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 10 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 กันยายน 2563 นางชุตินันท์ ละลี ดำเนินการแล้ว กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลใน รพช. นพ.สสจ.อต ขอรายงานผลการอบรมด้วย 2020-07-23 10:47:55
2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค 4 สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรานด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 12 สิงหาคม 2563 นายอุกฤษฏ์ ศุภรักษ์จินดา ไม่ได้ดำเนินการ ทพ.เมธาสิทธิ์ และ ทพ.สืบศักดิ์ เข้าร่วมประชุมด้วย 2020-07-22 09:45:41
5 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก การเยี่ยมโครงการควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563 6 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 13 สิงหาคม 2563 นางสาววรากร มณีสุวรรณ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-07-24 10:01:21
7 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 รายงานผลการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 28 สิงหาคม 2563 นายประการ เข้มแข็ง ไม่ได้ดำเนินการ นพ.สสจ.อต ขอรายงานสรุปเพิ่มเติม(แก้ไขใหม่) 2020-08-21 16:06:12
8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข การใช้ห่วงโซ่คุณค่า 26 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 โรงแรมทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 3 กันยายน 2563 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-08-21 16:08:25
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ พื้นที่เขตสุขภาพที่2 27 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 3 กันยายน 2563 นางสาวชรนันต์ เพ็งบุตร ไม่ได้ดำเนินการ งานนิติการและสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมด้วย 2020-08-25 14:49:12
10 สสส. ประเมินการนำเสนอ(พชอ.)และอบรมโครงการ District Health System Forum 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 2 ตุลาคม 2563 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ไม่ได้ดำเนินการ มีรอง ส เข้าร่วมประชุม 2020-09-22 15:38:53
11 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการตามกลุ่มภารกิจ ด้านบริหารกำลังคน 2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 9 ตุลาคม 2563 นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-09-30 10:36:32
12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ตุลาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 หอประชุมชัยจุมพล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-10-06 11:37:38
13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมบริหารงบลงทุน ปี 2565(webex) 4 ตุลาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-10-06 11:43:23