ระบบการติดตามรายงานการประชุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางการประชุม

ลำดับที่ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประชุม สถานที่ กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
/ผู้ที่รับหมอบหมาย
วันที่ครบกำหนด เอกสารรายงานการประชุม วันที่รายงานการประชุม ผู้รับผิดชอบ สถานะรายงานประชุม หมายเหตุ/อ้างอิง D_UPDATE
เริ่ม ถึง
6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด 6 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 13 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 นายสมถวิล แพรขาว ดำเนินการแล้ว 2020-08-17 17:04:28
3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสป. 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 โรงแรมทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานนิติการ 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร ดำเนินการแล้ว บันทึกข้อความ ที่ อต 0032.005/81 ลว 15 กย 63 2020-07-23 10:41:03
15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการพิจารณาเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ร่วมโครงการรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 3 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2564 สสจ อต กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 10 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 นายชูชาติ มีรอด ดำเนินการแล้ว 2021-12-13 11:55:08
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปข้อสั้่งการรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 2564 8 ธันวาคม 2564 8 ธันวาคม 2564 สนอ.งิ้วงาม รอง ว. 15 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ดำเนินการแล้ว 2021-12-15 17:07:04
24 ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจ.อต. ประชุมคณะศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจ.อต. 15 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 22 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 นายสมถวิล แพรขาว ดำเนินการแล้ว 2021-12-21 15:54:29
25 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรคณะกรรมการจั้ดสรรงบปรมาณ ครั้งที่ 1 ปีงยประมาณ 2565 8 พฤศจิกายน 3107 8 พฤศจิกายน 3107 ห้องประชุมศรีอุตรา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 15 พฤศจิกายน 3107 22 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ดำเนินการแล้ว 2021-12-22 14:23:06
27 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเส้นทางเสด็จ รถยนต์พระที่นั่ง และขบวนเสด็จ 16 ธันวาคม 3107 16 ธันวาคม 3107 ห้องประชุมสวางคบุรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 23 ธันวาคม 3107 23 ธันวาคม 2564 นางอัจฉราวดี เสนีย์ ดำเนินการแล้ว 2021-12-23 10:40:49
28 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2564 15 ธันวาคม 3107 15 ธันวาคม 3107 ห้องประชุมภูสอยดาว กลุ่มงานประกันสุขภาพ 22 ธันวาคม 3107 24 ธันวาคม 2564 นายทรัสดี ก้อนอาทร ดำเนินการแล้ว 2021-12-24 13:58:03
26 ศอ.ปส.จ.อต. ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 23 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 30 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 นายอำนาจ บุญเครือชู ดำเนินการแล้ว 2021-12-23 09:19:51
30 กลุ่มงานพัฒน์ฯ ประชุมคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ครั้งที่ 1/2565 7 มกราคม 2565 7 มกราคม 2565 สสจ อต กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 14 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 นางภาวินี ทองเงิน ดำเนินการแล้ว 2022-01-11 17:19:49
31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 12 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 19 มกราคม 2565 13 มกราคม 2565 นายชูชาติ มีรอด ดำเนินการแล้ว 2022-01-13 13:49:58
32 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวปีงยประมาร 2565 28 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 สสจ อต กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 กุมภาพันธ์ 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายชูชาติ มีรอด ดำเนินการแล้ว 2022-02-02 10:44:03
39 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะทำงาน CHRo 18 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 Zoom กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 25 กุมภาพันธ์ 2565 7 มีนาคม 2565 นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์ ดำเนินการแล้ว 2022-03-07 13:55:15
40 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น 3 กลุ่มงานนิติการ 28 กุมภาพันธ์ 2565 7 มีนาคม 2565 นางบุญมี ทิติ๊บ ดำเนินการแล้ว 2022-03-07 16:00:36
43 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประชุมคณะกรรมการตรวจรับบ้านพักสำนักงาน สสจ.อต 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสมานมิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2565 8 มีนาคม 2565 นางสาวปลื้มกมล เพียงตา ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 10:54:49
48 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการการพิจารณาและตรวจติดตามรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565 17 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมตรอนตรีสินธิ์ รอง บ. 24 พฤษภาคม 2565 8 มีนาคม 2565 นางสาวสรัญรัชญ์ ศรีคำ ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:15:53
51 กลุ่มนิติการ ประชุมชมรมจริยธรรม 7 กุมภาพันธ์ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น 3 กลุ่มงานนิติการ 14 กุมภาพันธ์ 2565 8 มีนาคม 2565 นางบุญมี ทิติ๊บ ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:37:30
57 NCD ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 18 มีนาคม 2565 18 มีนาคม 2565 โรงแรมฟรายเดย์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 25 มีนาคม 2565 10 มีนาคม 2565 นางอัจฉราวดี เสนีย์ ไม่ได้ดำเนินการ 2022-03-10 13:25:53
1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมกัญชาทางการแพทย์ และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 23 กรกฏาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 30 กรกฏาคม 2563 นางสาวภัทรนัน ไทยดี ดำเนินการแล้ว ตามบันทึก อต 0032.006/739 ลว 6 สค 63 หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมด้วย 2020-07-21 14:11:28
4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 อบรมโครงการ Palliative Care For Community Nurse อบรมฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 10 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 กันยายน 2563 นางชุตินันท์ ละลี ดำเนินการแล้ว กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลใน รพช. นพ.สสจ.อต ขอรายงานผลการอบรมด้วย 2020-07-23 10:47:55
35 สสจ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2565 18 มีนาคม 2565 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง ส. 25 มีนาคม 2565 นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล ดำเนินการแล้ว 2022-03-03 09:57:34
36 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อต. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.อต. 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง ส. 2 มีนาคม 2565 นางสุมินตรา ลัยนันท์ ดำเนินการแล้ว 2022-03-03 09:58:51
37 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อต. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการประจำจ.อต. 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง ส. 3 มีนาคม 2565 นายชูชาติ มีรอด ดำเนินการแล้ว 2022-03-03 10:00:02
38 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 1/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 18 มีนาคม 2565 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง ทช. 25 มีนาคม 2565 นางสาวภัทรนัน ไทยดี ดำเนินการแล้ว 2022-03-03 10:13:35
41 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการทางวินัย 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมหลงลับแล กลุ่มงานนิติการ 2 มีนาคม 2565 นางบุญมี ทิติ๊บ ดำเนินการแล้ว 2022-03-07 16:02:09
42 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯพตส. 22 กุมภาพันธ์ 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 มีนาคม 2565 นางณัฐปภัสร์ หลักพิบูลมงคล ดำเนินการแล้ว มีการประชุมเกิดขึ้นจริง แต่ที่ประชุมมีมติไม่เป็นสาระสำคัญจึงไม่มีรายงานการประชุม 2022-03-07 16:13:04
44 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการทันตแพทย์สภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 2/2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องปฏิบัติงาน รอง ทช. 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริพร สังข์ทอง ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:06:50
45 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 วาระพิเศษครั้งที่ 1/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องปฏิบัติงาน รอง ทช. 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริพร สังข์ทอง ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:08:05
46 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ 7 ครั้งที่ 1/2565 22 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี รอง ทช. 3 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร สังข์ทอง ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:10:48
47 กลุ่มนิติการ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความเสี่ยงจากการทำคลอด 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง ทช. 2 มีนาคม 2565 นางบุญมี ทิติ๊บ ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:13:57
49 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 22 กุมภาพันธ์ 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง บ. 1 มีนาคม 2565 นางสาวสุชาดา มีศรี ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:18:53
50 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประธานการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค) 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รอง บ. 3 มีนาคม 2565 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:20:34
52 กลุ่มนิติการ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 ห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น 3 รอง บ. 18 มีนาคม 2565 นางบุญมี ทิติ๊บ ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:43:53
53 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประชุมชี้แจงเตรียมการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 ห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น 3 รอง บ. 18 มีนาคม 2565 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:46:14
54 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 วาระพิเศษครั้งที่ 3/2565 10 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี รอง ทช. 18 มีนาคม 2565 นางศิริพร อยู่สำอางค์ ดำเนินการแล้ว 2022-03-08 11:51:09
55 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน EOC สสจ.อต. ขอส่งสรุปและข้อสั่งการการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 2 กรณี COVID-19 8 มีนาคม 2565 8 มีนาคม 2565 ห้องประชุมภูสอยดาว รอง ทช. 15 มีนาคม 2565 นายสมถวิล แพรขาว ดำเนินการแล้ว 1. การดำเนินงานตามมาตรการ เจอ จ่าย จบ เน้นการจัดบริการผู้ป่วยแบบ OPD 2. ให้ดูแลผู้ป่วยตามสิ่งที่ควรได้รับ เช่น การใช้ยารักษาตามอาการ หรือ การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 3. ให้ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.พิษณุโลก ทบทวนการรายงานข้อมูลจำนวนเตียงผ่านระบบ CO-WARD ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 4. เน้นการรายงานปริมาณการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในระบบ VMI ให้ครบถ้วน 5. เน้นการดูแลผู้ป่วย ไม่ให้อยู่ในระดับที่รุนแรง (ปอดอักเสบรุนแรง, ใส่เครื่องช่วยหายใจ) 6. ให้ดำเนินการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี อย่างต่อเนื่อง 7. ให้เร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ 8. ให้ทบทวนระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัด (จุดพักขยะชั่วคราว และการขนส่งมูลฝอยไปกำจัด) 9. ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ Covid free setting อย่างต่อเนื่องและดีที่สุด 2022-03-08 11:54:31
2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค 4 สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรานด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 12 สิงหาคม 2563 นายอุกฤษฏ์ ศุภรักษ์จินดา ไม่ได้ดำเนินการ ทพ.เมธาสิทธิ์ และ ทพ.สืบศักดิ์ เข้าร่วมประชุมด้วย 2020-07-22 09:45:41
5 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก การเยี่ยมโครงการควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563 6 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 13 สิงหาคม 2563 นางสาววรากร มณีสุวรรณ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-07-24 10:01:21
7 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 รายงานผลการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 28 สิงหาคม 2563 นายประการ เข้มแข็ง ไม่ได้ดำเนินการ นพ.สสจ.อต ขอรายงานสรุปเพิ่มเติม(แก้ไขใหม่) 2020-08-21 16:06:12
8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข การใช้ห่วงโซ่คุณค่า 26 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 โรงแรมทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 3 กันยายน 2563 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-08-21 16:08:25
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ พื้นที่เขตสุขภาพที่2 27 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 3 กันยายน 2563 นางสาวชรนันต์ เพ็งบุตร ไม่ได้ดำเนินการ งานนิติการและสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมด้วย 2020-08-25 14:49:12
10 สสส. ประเมินการนำเสนอ(พชอ.)และอบรมโครงการ District Health System Forum 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 2 ตุลาคม 2563 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ไม่ได้ดำเนินการ มีรอง ส เข้าร่วมประชุม 2020-09-22 15:38:53
11 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการตามกลุ่มภารกิจ ด้านบริหารกำลังคน 2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 9 ตุลาคม 2563 นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์ ไม่ได้ดำเนินการ 2020-09-30 10:36:32
12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ตุลาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 หอประชุมชัยจุมพล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-10-06 11:37:38
13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมบริหารงบลงทุน ปี 2565(webex) 4 ตุลาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-10-06 11:43:23
14 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 2 ธันวาคม 2564 2 ธันวาคม 2564 สสจ รอง บช. 13 ธันวาคม 2564 นางสาวชรนันต์ เพ็งบุตร ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-01 16:47:59
16 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการกลุ่มภารกิจ ด้านบริหารกำลังคนCHRO 20 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27 ธันวาคม 2564 นางสาวรสาริณี มากดี ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-13 13:29:34
17 กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ 9 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564 web con กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 16 ธันวาคม 2564 นางอัจฉราวดี เสนีย์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-13 13:50:47
18 กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน NCD Clinic plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ 14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 facebook live กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 21 ธันวาคม 2564 นางอัจฉราวดี เสนีย์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-13 13:54:39
19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลภูมิภาค ครั้งที่ 5/2564 15 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 ห้องประชุมลำน้ำน่าน รอง ทช. 22 ธันวาคม 2564 นางจารุวรรณ เกิดผล ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-15 11:45:25
20 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2564 22 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564 ZOOM Cloud Meeting ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 29 ธันวาคม 2564 นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-15 14:30:05
22 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2564 21 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุช 28 ธันวาคม 2564 นางศิริพร อยู่สำอางค์ ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-17 11:34:15
23 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อต. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กจ.อต 24 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 31 ธันวาคม 2564 นายประการ เข้มแข็ง ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-21 14:03:12
29 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ปี 2565 สำหรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหารสาธารณสุข) 23 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชั้น 8 อาคาร 8สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 30 ธันวาคม 2564 นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย ไม่ได้ดำเนินการ 2021-12-24 14:41:06
33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุตรดิตตถ์ ครั้งที่ 1/2565 9 กุมภาพันธ์ 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมลำน้ำน่าน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางจารุวรรณ เกิดผล ไม่ได้ดำเนินการ 2022-02-04 11:19:12
34 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริกโภคระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 สสจ อต กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ ไม่ได้ดำเนินการ 2022-02-04 14:55:04
56 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดี2565 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 ห้องประชุมภูสอยดาว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาบุคลากร 18 มีนาคม 2565 นางอัจฉราวดี เสนีย์ ไม่ได้ดำเนินการ 2022-03-09 15:55:46
58 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและงานไอโอดีน ปี2565 17 มีนาคม 2565 17 มีนาคม 2565 ห้องประชุมภูสอยดาว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 24 มีนาคม 2565 นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ดำเนินการ 2022-03-10 15:37:51
59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และการดำเนินการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ รอง บ. 18 มีนาคม 2565 นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์ ไม่ได้ดำเนินการ 2022-03-11 09:22:30